Meithrinfa Aykroyd Creche
Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Tystebau

Ar ol cael fy merch, mi nes i boeni am fisoedd am orfod ei gadael hi a dychwelyd i’r gwaith, ond mi ddiflanodd fy ngofidiau yn syth ar ol fy ymweliad cyntaf â Meithrinfa Aykroyds. Staff cyfeillgar, awyrgylch hapus, gweithgareddau gwych a bwydlen iach. Mae pawb bob amser yn hyblig ac yn barod iawn i helpu. Mae’r ddwy ferch wedi bod, a’r ddwy wedi bod wrth eu boddau. Popeth ma pob rhiant eisiau mewn meithrinfa, a mwy! Lleucu Sion
Mae fy mhlant wedi bod yn mynychu’r meithrinfa ers dwy flynedd rwan ac yn cael boddhad mawr o fynychu. Mae’r holl staff yn gyfeillgar ac yn barod i dderbyn y plant a gwen sydd yn braf i’w weld. Maent yn barod i helpu a unrhyw bryder sydd ganddynt. Rwyf yn gweld beth maent i gael i fwyta gan fod hysbyseb ar wal y dderbynfa. Lina Jones
Gwasanaeth proffesiynol a chyfeillgar bob amser. Mae Siôn wrth ei fodd yn mynychu'r feithrinfa a Lois yn edrych ymlaen bob tro at y clwb ar ôl ysgol. Fel rhieni, rydym yn hapus iawn gyda'r gofal a'r gweithgareddau sydd ar gael i'r ddau. Ffion a Gerallt Williams
Mae'r feithrinfa arbennig yma yn cynnig gofal gartrefol iawn i fy merched. Does dim yn ormod gan y staff ac mae'r cyfathrebu yn effeithiol iawn. Rwy'n hynod ddiolchgar o'r gwasanaeth maent yn eu derbyn Llinos a Tudur Davies
Mae ein merch pedair a hanner blwydd oed wedi bod yn mynychu Meithrinfa Aykroyd ers dros 2 flynedd ac rydym yn fodlon iawn o’r gofal mae wedi ei dderbyn. Mae’r gofal yn ardderchog ac mae’r feithrinfa yn barod iawn i gyd weithio gyda rhieni gyda unrhyw anghenion arbennig. Mae’r strwythur rheoli yn effeithiol iawn. Er bod y staff a hyfforddiant mewn gofal plant ac i gyd yn dal i weithio tuag at cymhwyster newydd, mae eu gallu naturiol ac angerdd i weithio gyda plant yn amlwg i’w weld. Ceir safle diogel a glân tu fewn a thu allan sy’n cael ei edrych ar ol yn ardderchog. Ceir bwyd a byrbrydau iach sy’n cael eu paratoi ar y safle. Tydi Freya erioed wedi dod adre yn llwygu! Mae Aykroyd’s yn derbyn talebau gofal plant ac yn rhan o’r cynllyn 30 awr o ofal plant am ddim, sydd yn gymorth mawr i’r rhain sy’n gallu ei dderbyn. Fel ddarparwyr gofal plant mae Aykroyds bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella eu darpariaeth drwy holi rhieni/gofalwyr am adborth. Fel rhieni ‘rydym yn credu bod Freya yn cael ei hedrych ar ol yn dda iawn yn y feithrinfa. Hayley a Stephen Harland
Mae fy merch Ana wrth ei bodd yn Meithrinfa Aykroyds. Mae wedi gwneud ffrindiau wrth ei bodd gyda’r gweithgareddau yn enwedig canu ac mae’n derbyn gofal da iawn. Mae’r staff bob amser yn gwrtais ac yn hawdd siarad â hwy, hefyd maent yn barod i fod yn hyblyg pan fo angen dyddiau ychwangeol. Rwyf yn gwybod tra bod Ana yn y feithrinfa ei bod mewn lle diogel, glân a chyfforddus. Shan Ranson
Mae’n dawelwch meddwl i ni rieni wybod fod y plant yn hapus mewn awyrgylch cartrefol a diogel Mari Gwent
Fel teulu rydym wedi elwa’n fawr o’r Feithrinfa. Mae’r staff bob amser yn gyfeillgar a phroffesiynol. Mae’r awyrgylch yn gartrefol, saff ac addysgiadol. Mae’r adeilad a’r adnoddau yn wych ac mae fy mhlant wedi bod yn hynod hapus yma ac wedi cael profiadau gwych. Diolch am bopeth rydych yn ei wneud. Leisa Jarman
Dechreuodd Gryff yn y feithrinfa pan yn 15 mis oed. Roeddem eisiau iddo gael awyrgylch gefnogol i feithrin a datblygu ei iaith Gymraeg, i fod yn hyderus gyda phlant eraill, ac i ddatblygu annibyniaeth gan mai ni yn unig oedd wedi bod yn gofalu amdano hyd yn hyn. Fel gyda unrhyw beth newydd roedd Gryff ar y dechrau yn nerfus i drio rhywbeth gwahanol, ond ar ôl ychydig wythnosau roedd yn edrych ymlaen i fynychu’r feithrinfa. Mae Gryff yn hapus a hyderus pan ddaw adref ac mae hyn yn gymorth mawr i ni ei fod yn cael gofal mewn awyrgylch diogel, cyfeillgar a hapus. Mae ei sgiliau rhifyddeg, ieithyddol, a sgiliau personol yn datblygu yn llawer iawn cynt nag y byddai adref, sydd yn fanteisiol iddo cyn cychwyn ysgol. Rydym yn ddiolchgar i’r holl staff am ei gefnogi gyda hyn. Byddem yn argymell yn gryf iawn Meithrinfa Aykroyd i unrhyw un sy’n chwilio am ofal plant. Paddy a Deb Mahon
Rwyf bellach yn riant i ddau o blant yn Meithrinfa Aykroyds, a theimlaf fod y gofal mae'r ddau yn ei dderbyn yn arbennig o dda. Mae'r ddau wrth eu boddau yn mynychu, a derbyniai y staff y plant yn hapus pob tro. Roedd y cyfnod o setlo i mewn yn werthfawr iawn, ac yn dawelwch meddwl gan fod awyrgylch braf a chartrefol yno. Roedd pawb yn groesawgar, ac yn barod i wrando ar eu trefn arferol. Roedd yn haws iawn i siarad gyda staff, a roeddent yn barod i ateb unrhyw gwestiwn. Mae'r llyfr cyswllt adref yn cael ei lenwi yn ddyddiol, a mae'n braf cael gwybodaeth am yr hyn mae'r babis wedi ei wneud yn ystod y dydd. Rwyf wrth fy modd yn darllen yr hyn mae Dafi wedi ei wneud yn ystod y dydd, yn enwedig cael clywed am unrhyw ddatblygiadau a hwyl mae wedi ei gael! Mae'r plant yn derbyn profiadau bendigedig yn y Feithrinfa, a mae Anni Fflur wrth ei bodd yn trafod yr hyn mae hi wedi ei wneud, a'r bwyd blasus mae hi wedi ei fwyta! Fel rhieni sydd yn gweithio, mae'n dipyn o her gadael eich plant gydag eraill, ond does dim pryderon, a rwyf mor ddiolchgar o'r gofal maent yn eu derbyn. Diolch yn fawr iawn. Edwyn a Fflur Evans
Mae'r merched i gyd wedi mynychu'r feithrinfa ar rhyw bwynt neu gilydd a'r dair wrth eu boddau yno. Yn wir mae Lleucu a Saran reit genfigenus o Lliwen ar hyn o bryd! Mae'r feithrinfa yn le cartrefol a hapus iawn. Mae'r cyfleuon a'r profiadau mae'r plant yn ei dderbyn tra yno yn anhygoel ac mae'r dair wedi datblygu ac elwa lot ar ol mynychu yno. Mae'r staff yn glên, hapus ac yn trîn y plat fel aelodau o'r teulu. Byddwn yn argymell y feithrinfa i unrhyw un sydd yn chwilio am ofal plant. Elain Prysor
Meithrinfa Aykroyd Creche
Meithrinfa  Aykroyd Creche
Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Tystebau

Ar ol cael fy merch, mi nes i boeni am fisoedd am orfod ei gadael hi a dychwelyd i’r gwaith, ond mi ddiflanodd fy ngofidiau yn syth ar ol fy ymweliad cyntaf â Meithrinfa Aykroyds. Staff cyfeillgar, awyrgylch hapus, gweithgareddau gwych a bwydlen iach. Mae pawb bob amser yn hyblig ac yn barod iawn i helpu. Mae’r ddwy ferch wedi bod, a’r ddwy wedi bod wrth eu boddau. Popeth ma pob rhiant eisiau mewn meithrinfa, a mwy! Lleucu Sion
Mae fy mhlant wedi bod yn mynychu’r meithrinfa ers dwy flynedd rwan ac yn cael boddhad mawr o fynychu. Mae’r holl staff yn gyfeillgar ac yn barod i dderbyn y plant a gwen sydd yn braf i’w weld. Maent yn barod i helpu a unrhyw bryder sydd ganddynt. Rwyf yn gweld beth maent i gael i fwyta gan fod hysbyseb ar wal y dderbynfa. Lina Jones
Gwasanaeth proffesiynol a chyfeillgar bob amser. Mae Siôn wrth ei fodd yn mynychu'r feithrinfa a Lois yn edrych ymlaen bob tro at y clwb ar ôl ysgol. Fel rhieni, rydym yn hapus iawn gyda'r gofal a'r gweithgareddau sydd ar gael i'r ddau. Ffion a Gerallt Williams
Mae'r feithrinfa arbennig yma yn cynnig gofal gartrefol iawn i fy merched. Does dim yn ormod gan y staff ac mae'r cyfathrebu yn effeithiol iawn. Rwy'n hynod ddiolchgar o'r gwasanaeth maent yn eu derbyn Llinos a Tudur Davies
Mae ein merch pedair a hanner blwydd oed wedi bod yn mynychu Meithrinfa Aykroyd ers dros 2 flynedd ac rydym yn fodlon iawn o’r gofal mae wedi ei dderbyn. Mae’r gofal yn ardderchog ac mae’r feithrinfa yn barod iawn i gyd weithio gyda rhieni gyda unrhyw anghenion arbennig. Mae’r strwythur rheoli yn effeithiol iawn. Er bod y staff a hyfforddiant mewn gofal plant ac i gyd yn dal i weithio tuag at cymhwyster newydd, mae eu gallu naturiol ac angerdd i weithio gyda plant yn amlwg i’w weld. Ceir safle diogel a glân tu fewn a thu allan sy’n cael ei edrych ar ol yn ardderchog. Ceir bwyd a byrbrydau iach sy’n cael eu paratoi ar y safle. Tydi Freya erioed wedi dod adre yn llwygu! Mae Aykroyd’s yn derbyn talebau gofal plant ac yn rhan o’r cynllyn 30 awr o ofal plant am ddim, sydd yn gymorth mawr i’r rhain sy’n gallu ei dderbyn. Fel ddarparwyr gofal plant mae Aykroyds bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella eu darpariaeth drwy holi rhieni/gofalwyr am adborth. Fel rhieni ‘rydym yn credu bod Freya yn cael ei hedrych ar ol yn dda iawn yn y feithrinfa. Hayley a Stephen Harland
Mae fy merch Ana wrth ei bodd yn Meithrinfa Aykroyds. Mae wedi gwneud ffrindiau wrth ei bodd gyda’r gweithgareddau yn enwedig canu ac mae’n derbyn gofal da iawn. Mae’r staff bob amser yn gwrtais ac yn hawdd siarad â hwy, hefyd maent yn barod i fod yn hyblyg pan fo angen dyddiau ychwangeol. Rwyf yn gwybod tra bod Ana yn y feithrinfa ei bod mewn lle diogel, glân a chyfforddus. Shan Ranson
Mae’n dawelwch meddwl i ni rieni wybod fod y plant yn hapus mewn awyrgylch cartrefol a diogel Mari Gwent
Fel teulu rydym wedi elwa’n fawr o’r Feithrinfa. Mae’r staff bob amser yn gyfeillgar a phroffesiynol. Mae’r awyrgylch yn gartrefol, saff ac addysgiadol. Mae’r adeilad a’r adnoddau yn wych ac mae fy mhlant wedi bod yn hynod hapus yma ac wedi cael profiadau gwych. Diolch am bopeth rydych yn ei wneud. Leisa Jarman
Dechreuodd Gryff yn y feithrinfa pan yn 15 mis oed. Roeddem eisiau iddo gael awyrgylch gefnogol i feithrin a datblygu ei iaith Gymraeg, i fod yn hyderus gyda phlant eraill, ac i ddatblygu annibyniaeth gan mai ni yn unig oedd wedi bod yn gofalu amdano hyd yn hyn. Fel gyda unrhyw beth newydd roedd Gryff ar y dechrau yn nerfus i drio rhywbeth gwahanol, ond ar ôl ychydig wythnosau roedd yn edrych ymlaen i fynychu’r feithrinfa. Mae Gryff yn hapus a hyderus pan ddaw adref ac mae hyn yn gymorth mawr i ni ei fod yn cael gofal mewn awyrgylch diogel, cyfeillgar a hapus. Mae ei sgiliau rhifyddeg, ieithyddol, a sgiliau personol yn datblygu yn llawer iawn cynt nag y byddai adref, sydd yn fanteisiol iddo cyn cychwyn ysgol. Rydym yn ddiolchgar i’r holl staff am ei gefnogi gyda hyn. Byddem yn argymell yn gryf iawn Meithrinfa Aykroyd i unrhyw un sy’n chwilio am ofal plant. Paddy a Deb Mahon
Mae'r merched i gyd wedi mynychu'r feithrinfa ar rhyw bwynt neu gilydd a'r dair wrth eu boddau yno. Yn wir mae Lleucu a Saran reit genfigenus o Lliwen ar hyn o bryd! Mae'r feithrinfa yn le cartrefol a hapus iawn. Mae'r cyfleuon a'r profiadau mae'r plant yn ei dderbyn tra yno yn anhygoel ac mae'r dair wedi datblygu ac elwa lot ar ol mynychu yno. Mae'r staff yn glên, hapus ac yn trîn y plat fel aelodau o'r teulu. Byddwn yn argymell y feithrinfa i unrhyw un sydd yn chwilio am ofal plant. Elain Prysor
Rwyf bellach yn riant i ddau o blant yn Meithrinfa Aykroyds, a theimlaf fod y gofal mae'r ddau yn ei dderbyn yn arbennig o dda. Mae'r ddau wrth eu boddau yn mynychu, a derbyniai y staff y plant yn hapus pob tro. Roedd y cyfnod o setlo i mewn yn werthfawr iawn, ac yn dawelwch meddwl gan fod awyrgylch braf a chartrefol yno. Roedd pawb yn groesawgar, ac yn barod i wrando ar eu trefn arferol. Roedd yn haws iawn i siarad gyda staff, a roeddent yn barod i ateb unrhyw gwestiwn. Mae'r llyfr cyswllt adref yn cael ei lenwi yn ddyddiol, a mae'n braf cael gwybodaeth am yr hyn mae'r babis wedi ei wneud yn ystod y dydd. Rwyf wrth fy modd yn darllen yr hyn mae Dafi wedi ei wneud yn ystod y dydd, yn enwedig cael clywed am unrhyw ddatblygiadau a hwyl mae wedi ei gael! Mae'r plant yn derbyn profiadau bendigedig yn y Feithrinfa, a mae Anni Fflur wrth ei bodd yn trafod yr hyn mae hi wedi ei wneud, a'r bwyd blasus mae hi wedi ei fwyta! Fel rhieni sydd yn gweithio, mae'n dipyn o her gadael eich plant gydag eraill, ond does dim pryderon, a rwyf mor ddiolchgar o'r gofal maent yn eu derbyn. Diolch yn fawr iawn. Edwyn a Fflur Evans